1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.skinstars.lt (toliau – Pirkėjas), ir UAB “Grožio Inovacijų Centras” Paribio g. 25B-28, Vilnius LT-08102, (toliau – Pardavėjas), registracijos adresas- Gelažių g. 24, Zujūnai, Vilniaus r. tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. 
1.2. Šiomis Taisyklėmis yra įtvirtinamas prekių pirkimas – pardavimas, kuris yra atliekamas internetinėje parduotuvėje www.skinstars.lt. 
1.3. Šios Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės turi tokią pačią teisinę galią kaip ir sutartis. 
1.4. Pirkimo – pardavimo procesą, pirkėjo bei pardavėjo teises ir pareigas nustato visose internetinės parduotuvės www.skinstars.lt skiltyse pateiktos taisyklės ir kita su prekių pirkimu ir pristatymu susijusi informacija. 
1.5. Pasirašydamas šias Taisykles (tai yra pažymėjęs varnele langelį su žodžiais „Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygomis“ ar paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“ ) Pirkėjas patvirtina, kad jis perskaitė Taisykles, suprato jų nuostatas bei sutiko su Taisyklėmis. Jeigu Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių nuostatų ir (ar) nesutiko su jomis – jis neturi teisės įsigyti jokių prekių internetinėje parduotuvėje www.skinstars.lt. 
1.6. Pirkėjas patvirtina suprantąs, kad pažymėjęs varnele langelį su „Aš sutinku su Paslaugų teikimo sąlygomis“ ar paspausdamas „Patvirtinti užsakymą“, patvirtina (pasirašo) teisines pasekmes sukeliančią civilinę sutartį. 
1.7. Šios Taisyklės yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos prekių pirkimo – pardavimo nuostatos internetinėje parduotuvėje www.skinstars.lt. 
1.8. Atsižvelgdamas į LR teisės aktus, Pardavėjas gali bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2. Taisyklių objektas 
2.1. Šiomis Taisyklėmis Pardavėjas įsipareigoja perduoti „Užsakyme“ (tai yra elektroniniame prekių sąraše, į kurį Pirkėjas įtraukė prekes, kurias nori įsigyti iš Pardavėjo) (toliau – „Užsakymas“) nurodytas prekes (toliau – „Prekės“) Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Prekes ir sumokėti už jas Užsakyme nustatytą kainą. 
2.2. Pirkėjas Prekes užsisako vadovaudamasis internetinėje parduotuvėje swww.skinstars.lt pateiktomis taisyklėmis ir sąlygomis. Šie nurodymai yra neatskiriama šių Taisyklių dalis. 
2.3. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo jų faktinio perdavimo Pirkėjui, ar jo įgaliotam atstovui, momento. 

3. Pirkėjo teisės 
3.1. Pirkėjas turi teisę šių Taisyklių nustatyta tvarka atlikti visus veiksmus susijusius su prekės įsigijimu www.skinstars.lt internetinėje parduotuvėje. 
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.skinstars.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, tik tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška ar pažeista. 
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”. 
3.4. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. 

4. Pirkėjo įsipareigojimai 
4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas internetinės parduotuvės www.skinstars.lt Taisyklių nustatyta tvarka. 
4.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo internetinės parduotuvės www.skinstars.lt duomenų. Pirkėjui tyčia arba netyčia perdavus savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus bei tų veiksmų pasekmes. 

5. Pardavėjo teisės 
5.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes per 3 (tris) kalendorines dienas. 
5.2. Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą ar jo dalį ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą pinigų sumą, jei dėl techninės ar trečių šalių kaltės internetinėje parduotuvėje www.skinstars.lt buvo klaidingai nurodytos užsakytų Prekių kainos, arba jei per laiką nuo Užsakymo patvirtinimo iki apmokėjimo patvirtinimo atsirado užsakytų Prekių kainų pokytis, arba jei užsakytų Prekių pristatymas yra neįmanomas. 

6. Pardavėjo įsipareigojimai 
6.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės svetainės (parduotuvės) registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus. 
6.2. Užsakytos prekės internetu turi būti pristatytos Pirkėjui nurodytu adresu Pristatymo taisyklėse nurodytomis sąlygomis. 
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. 
6.4. Jei Pirkėjas pasinaudojo papildoma nuolaida (pvz. nemokamas pristatymas) ir vėliau atšaukė arba grąžino bent vieną prekę, Pardavėjas pasilieka teisę iš Pirkėjui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą. Pavyzdžiui, perkant prekių už 50 eurus ir daugiau, automatiškai yra suteikiama nemokamo pristatymo paslauga, tačiau jei Pirkėjas atšaukia arba grąžina vieną ar daugiau prekių ir likusių prekių užsakymo suma nesiekia 50 eurų, tuomet pritaikyta nemokamo pristatymo paslauga yra atšaukiama ir pristatymo kaina yra išskaičiuojama iš grąžinamos sumos. 

7. Prekių apmokėjimo tvarka
7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. 
7.2. Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjui tinkamai sumokėti Sutarties kainą vienu iš Pardavėjo siūlomų būdų, prieš Pardavėjui pradedant vykdyti Prekių pristatymo procedūrą. 
7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 
7.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste per paysera.lt sistemą. 
7.3.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į www.skinstars.lt banko sąskaitą. 
7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1., 7.3.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, tik gavus apmokėjimą už prekes Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntimą ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. 

8. Prekių pristatymas 
8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį. 
8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ar remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 
8.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas naudodamas paštomatus ar kurjerius.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. 
8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
8.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui iš karto (per 6val.) nepranešus apie siuntos buklę, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo el. paštu (info@gic.lt) atsiųsti siuntos nuotrauką, kuri įrodytų, kad siunta yra pažeista. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka. 
8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.2. punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, vadovaujantis www.skinstars.lt puslapyje nurodytais transportavimo įkainiais. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtų pinigų. Jeigu įskaitymas nepadengia viso Pardavėjo reikalavimo, t.y. Pardavėjo patirtos prekių grąžinimo išlaidos viršija grąžinamos(ų) prekės(-ių) vertę, Pirkėjas įsipareigoja per 15 (penkiolika) dienų sumokėti Pardavėjui likusią sumą. 

9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas 
9.1. Kiekvienos www.skinstars.lt internetinės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Skinstars internetinėje parduotuvėje produktų aprašymai yra rašyti microsoft 365, todėl jie lengvai skaitomi su apple ir microsoft įrenginiais.
9.2. Pardavėjas garantuoja Pirkėjui, kad sutarties sudarymo metu visi perduodami daiktai neturi paslėptų trūkumų ir atitinka kokybės reikalavimus, tai yra turi tas savybes, kurios būtinos daiktui, kad juo būtų galima naudotis pagal įprastinę ar specialią paskirtį. 
9.3. Pardavėjas neatsako, kai dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, yra netinkamai atvaizduotos www.skinstars.lt internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalvos, formos ar kiti parametrai. 
9.4. Skinstars internetinės parduotuvės prekių kokybė ir saugumo standartai atitinka Europos Komisijos nuostatas.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas 
10.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. 
10.2. Pirkėjas gali pasinaudoti šia teise tik jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta, arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, t.y. prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti atgal prekę ir grąžinti pinigus, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes.
10.3. Prekės grąžinamos Pirkėjo sąskaita, išskyrus atvejus, kai grąžinama gauta ne ta prekė, kai pristatyta prekė yra nekokybiška arba kai Pirkėjas, remdamasis Taisyklių 3.3. punktu, atsisako pirkimo–pardavimo sutarties. 

11. Šalių atsakomybė 
11.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 
11.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 
11.3. Jei Pardavėjo internetinėje svetainėje (parduotuvėje) yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 
11.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 

12. Nepaprastosios aplinkybės 
12.1. Šalys neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šių Taisyklių nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. 

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės 
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas internetinėje parduotuvėje www.skinstars.lt
13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. 

14. Apsikeitimas informacija 
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo svetainės (parduotuvės) www.skinstars.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. 
14.3. Pirkėjas, vadovaujantis šiomis taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui įvykdyti, taip pat sutinka, jog jo el. pašto adresas gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais. 

15. Baigiamosios nuostatos 
15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
15.2. Visi su šiomis Taisyklėmis susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu per 15 (penkiolika) darbo dienų, ginčas sprendžiamas kitais, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais, būdais.

Prekių pristatymas

Užsakymo patvirtinimas ir apmokėjimas

Sudėję visas prekes į krepšelį ir išsiuntę užsakymą, tą pačią dieną gausite užsakymo patvirtinimą. Užsakymą galima apmokėti naudojantis visais internetinėje parduotuvėje www.skinstars.lt nurodytais apmokėjimo būdais. Pasirinkus bankinį pavedimą pinigus reikia pervesti į dokumente nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą būtinai nurodant užsakymo numerį. Prašome apmokėti Jūsų užsakytas prekes per 3 (tris) dienas nuo užsakymo patvirtinimo. Jei per šį laikotarpį užsakymas nebus apmokėtas, jis bus automatiškai anuliuotas.

Užsakant nepamirškite nurodyti tikslių duomenų:

1. Gavėjo vardas ir pavardė
2. Pristatymo adresas
3. Pašto kodas
4. Telefono numeris
5. El. pašto adresas

Pristatymo būdai

Jūsų užsakymą išsiųsime į bet kurią internetinėje parduotuvėje www.skinstars.lt nurodytą siunčiamų krypčių vietą. Prekes siunčiame registruotu paštu, paštomatu arba kurjeriu į namus, biurą ar kitą Jums patogią vietą priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo.

1. Lietuvos paštu
1.1. Užsakymą pristato Lietuvos paštas. Užsakymas yra siunčiamas registruotu paštu. Prekes pristato Lietuvos paštas. Pristatymo laikas Lietuvoje apytikriai 3 – 5 darbo dienos nuo prekių išsiuntimo. Detalesnė informacija siunčiant į užsienį- adresu www.post.lt. Galimi vėlavimai dėl Lietuvos pašto darbo sutrikimų, pvz. šventiniu laikotarpiu. Siuntos pristatomos nurodytu adresu Lietuvos pašto darbo dienomis, darbo valandomis. Neradus siuntos gavėjo arba esant sunkesnei siuntai, paliekamas pranešimas, kad siuntą galite atsiimti artimiausiame miesto ar rajono pašto skyriuje pagal Jūsų nurodytą pristatymo adresą. 1.2. Pristatymo kainą pirkėjas mato užsakymo pateikimo metu.

2. Pristatymas į Omniva paštomatą
2.1. Užsakymą pristato į paštomatą, Omniva siuntų tarnyba: Užsakymas yra siunčiamas į Jūsų pasirinktą Omnivos paštomatą. Pristatymo laikas 2 – 3 darbo dienos nuo prekių išsiuntimo. Kai prekės yra pristatomos į paštomatą, gavėjas yra informuojamas trumpaja SMS žinute ir elektroniniu laišku. Pranešime bus visa reikalinga informacija siuntai atsiimti iš paštomato.
2.2. Pristatymo kaina pristatant į Omniva paštomatą: Užsakymai kurių vertė yra 50 Eur ir daugiau, į visoje Lietuvoje veikiančius Omniva paštomatus yra pristatomi NEMOKAMAI. Užsakymams kurių vertė mažesnė nei 50 Eur yra taikomas 3,00 Eur pristatymo mokestis pristatant į visus Lietuvos Omniva paštomatus.

3. Pristatymas į LP express paštomatą
3.1. Užsakymą pristato į paštomatą, LPexpress siuntų tarnyba: Užsakymas yra siunčiamas į Jūsų pasirinktą LPexpress paštomatą. Pristatymo laikas 1 – 2 darbo dienos nuo prekių išsiuntimo. Kai prekės yra pristatomos į paštomatą, gavėjas yra informuojamas trumpaja SMS žinute ir elektroniniu laišku. Pranešime bus visa reikalinga informacija siuntai atsiimti iš paštomato.
3.2. Pristatymo kaina pristatant į LP express paštomatą: Užsakymai kurių vertė yra 50 Eur ir daugiau, į visoje Lietuvoje veikiančius LPexpress paštomatus yra pristatomi NEMOKAMAI. Užsakymams kurių vertė mažesnė 50 Eur yra taikomas  3,00 Eur pristatymo mokestis pristatant į visus Lietuvos LP express paštomatus.

4. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje per kurjerį
4.1. Užsakymą pristato kurjeris visoje Lietuvoje. Prekės yra pristatomos į namus, biurą ar kitą vietą nuo 08:00 iki 17:00 val. kiekvieną darbo dieną. Prekių pristatymo trukmė 2 – 3 darbo dienos nuo prekių išsiuntimo. Prieš pristatant prekes, kurjeris su Jumis susisieks Jūsų nurodytu kontaktiniu telefonu ir perspės apie savo atvykimą. Užsakytos prekės atiduodamos tik jas užsakiusiam asmeniui, jei nėra suderinta kitaip. Prieš priimdami siuntą, patikrinkite pakuotės būklę (ji negali būti atidaryta, praplėšta ar kaip kitaip sugadinta).
Jei pakuotė pažeista, nedelsiant apie tai praneškite telefonu +370 68772725 ir nepriimkite siuntos. 4.2. Pristatymo kaina pristatant kurjeriui: taikomas prekių pristatymo mokestis visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją.

Daugiau nei 90% visų prekių asortimento turime savo sandėlyje. Europos sandėliuose esančias prekes stengiamės pristatyti kuo greičiau. Dėl tikslesnio prekės pristatymo termino teiraukitės el. paštu info@gic.lt.

Prekių grąžinimas

Apžvalga

Prekių grąžinimas atliekamas remiantis reglamentuojančiais LR teisės aktais ir patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

• Jeigu norėsite grąžinti ar pakeisti įsigytą prekę, tai galėsite padaryti per 14 dienų nuo prekės įsigijimo dienos.
• Jeigu pageidausite nepatikusią prekę grąžinti ir atgauti pinigus, prekės grąžinimo išlaidas padengia pirkėjas.
• Jeigu pageidausite nepatikusią prekę pakeisti kita preke, Jums bus suteiktas nuolaidų kuponas sekančiam apsipirkimui.
• Pinigai yra grąžinami bankiniu pavedimu į nurodytą banko sąskaitą per 14 darbo dienų po serviso akto gavimo.

Prekių grąžinimo sąlygos
Grąžinant prekes, būtina pateikti prekių įsigijimo dokumentus bei laikytis šių sąlygų:

• kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje;
• prekės nebuvo naudojamos;
• prekės nebuvo sugadintos;
• nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės, juostos ir kt.);
• grąžinamos prekės yra pilnos komplektacijos ir išlaikė savo prekinę išvaizdą.

Grąžinamų prekių pristatymas
Prekių grąžinimas atliekamas tik naudojantis Omniva Grąžinimų paslauga. Tai atvejais, kai prekė netelpa į paštomatą, grąžinimas turi būti atliekamas naudojantis kurjerių paslaugomis. Nei Lietuvos paštas, nei autobusų siuntų tarnyba iki galutinio gavėjo nepristato, todėl kitais būdais grąžintos prekės nepriimamos ir bus grąžintos siuntėjui.

Grąžinti siuntas per Omniva greita ir patogu, kaip 1-2-3:
1. susisiekite el. paštu info@gic.lt. |
2. supakuokite grąžinamą prekę ir įdėkite į Omniva paštomatą;
3. per 14 darbo dienų po siuntos pristatymo laukite pinigų arba pakeitinės prekės.
Už grąžinimo paslaugą klientas apmokestinamas pagal Omniva taikomus grąžinimo įkainius.

Išparduodamos prekės

Grąžinami pinigai gali būti grąžinami tik už įprastos kainos prekes. Už išpardavimo prekes pinigai negali būti grąžinami.

Keitimas

Prekes keičiame tik tuo atveju, jei jos yra nekokybiškos arba sugadintos. Jei norite pakeisti prekę į tokią pačią, rašykite mums el. paštu info@gic.lt ir siųskite prekę adresu: siųskite mums: Paribio g. 25B-28, LT-08102, Vilnius .

Priklausomai nuo to, kur gyvenate, gali skirtis laikas, per kurį jus pasieks pakeista prekė.

Jei grąžinate brangesnius gaminius, galite apsvarstyti galimybę naudotis sekimo siuntimo paslauga arba įsigyti siuntimo draudimą. Negarantuojame, kad gausime jūsų grąžinamą prekę.

Reikia pagalbos?

Klausimais, susijusiais su pinigų grąžinimu ir prekių grąžinimu, kreipkitės į mus adresu info@gic.lt.

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau “sąlygos”) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi Pardavėjas (toliau “mes”) tvarko interneto parduotuvėje (toliau el.parduotuvė) Pirkėjų (toliau “Jūsų”) asmens duomenis.
1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą. 
1.3. Mes įsipareigojame neparduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės
2.1. Jūs Registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis el. parduotuve.

2.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi el. parduotuvėje teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el.pašto adresą ir kitą el.parduotuvės Registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • apdorotume Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus,
  • Išspręstume problemas su prekių pateikimu ar pristatymu,
  • Įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskeidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.4. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.  

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Mes turime teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik 2.2. punkto tikslams pasiekti.
3.2. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas
4.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti Registracijos formoje pateiktą informaciją.
4.2. Mes turime pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.  

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu yra pateikiami el.paštu info@gic.lt arba paštu. 5.2. Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas
Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikėte Registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas
7.1. Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami el.parduotuvėje. 
7.2. Jeigu Jūs po šių sąlygų keitimo naudojatės el.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su šių sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.