1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios privatumo sąlygos (toliau “sąlygos”) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi Pardavėjas (toliau “mes”) tvarko interneto parduotuvėje (toliau el.parduotuvė) Pirkėjų (toliau “Jūsų”) asmens duomenis.
1.2. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą. 
1.3. Mes įsipareigojame neparduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Registracijos pateikimo taisyklės
2.1. Jūs Registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis el. parduotuve.

2.2. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi el. parduotuvėje teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, el.pašto adresą ir kitą el.parduotuvės Registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

  • apdorotume Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus,
  • Išspręstume problemas su prekių pateikimu ar pristatymu,
  • Įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskeidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
2.4. Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.  

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Mes turime teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik 2.2. punkto tikslams pasiekti.
3.2. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas
4.1. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti Registracijos formoje pateiktą informaciją.
4.2. Mes turime pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.  

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu yra pateikiami el.paštu info@gic.lt arba paštu. 5.2. Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas
Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikėte Registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas
7.1. Mes turime teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami el.parduotuvėje. 
7.2. Jeigu Jūs po šių sąlygų keitimo naudojatės el.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su šių sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.2. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.